Σ'έναν κίνδυνο δεν φτιάχνεις χαρακτήρα, αλλά δείχνεις χαρακτήρα.