Εκείνος που είναι πολύ μεγάλος για να υπακούσει... είναι πολύ μικρός για να τον υπακούσουν.